Narsismin diagnosointi ja hoito

Jotta narsistinen persoonallisuushäiriö voitaisiin diagnosoida, henkilön on itsensä hakeuduttava tutkimuksiin. Kun oireet havaitaan, lääkäri tekee henkilölle fyysisen sekä lääketieteellisen historian tarkastuksen. Persoonallisuushäiriöitä ei voida diagnosoida laboratoriokokein. Henkilölle tehdään erilaisia kokeita, että voidaan pois sulkea fyysiset sairaudet. Mikäli oireisiin ei löydetä fyysisiä syitä, lääkäri tekee lähetteen psykologian tai psykiatrian ammattilaisille, joiden työnkuvaan kuuluu mielenterveydellisten sairauksien kartoittaminen erilaisten haastattelu- ja arviointityökalujen avulla.

Nuoruudessa on vielä mahdollista, että narsistinen persoonallisuushäiriö korjaantuu turvallisessa ja sopivassa kasvuympäristössä. Myöhemmin parantuminen on mahdollista mikäli narsisti motivoituu omaan kasvuunsa ja hyväksyy vajavaisuutensa. Ongelmalliseksi muutoksen tekee kuitenkin se, että narsistilta puuttuu lähes kokonaan tai kokonaan sairaudentuntoa. Narsisti ei yleensä tunnista tilaansa, ja jos häntä lähestytään aiheen tiimoilta, hän saattaa hyökätä asian esittäjän kimppuun väittämällä tätä sairaaksi. Hän saattaa pyrkiä myös sysäämään kaikki ongelmat muiden syyksi. Tämän vuoksi läheisten kuvaukset narsistin käyttäytymisestä ovat ensiarvoisia.

Narsistista persoonallisuushäiriötä pyritään lieventämään psykoterapian avulla. Psykoterapian tavoitteena on muuttaa henkilön käyttäytymistä antamalla henkilölle parempi käsitys omista ongelmistaan ja asenteistaan, jolloin henkilölle muodostuisi realistisemmat odotukset muita ihmisiä kohtaan ja parempi kuva itsetunnostaan. Myös lääkitystä voidaan käyttää lievittämään häiritseviä oireita, kuten käyttäytymishäiriötä.


Teksti pohjautuu seuraaviin lähteisiin:

Aho, S. & Laine, K. 1997. Minä ja muut. Keuruu: Otavan Kirjapaino.

The Cleveland Clinic. 20.5.2005. Narcissistic Personality Disorder.

Hare, R. 2004. Ilman omaatuntoa. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Keltinkangas-Järvinen, L. 1994. Hyvä itsetunto. Juva: WSOY:n graafiset laitokset.

Marttunen, M., Eronen, M. & Henriksson, M. 2007. Persoonallisuushäiriöt. Teoksessa J. Lönnqvist., M. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen. & T. Partonen.(toim.) Psykiatria. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Mäkelä, R. 2002. Naamiona terve mieli. kuinka kohtaan luonnehäiriöisen? Hämeenlinna: Kariston kirjapaino.

Roos, I. 2007. Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet. Helsinki: Edita Prima Oy.

Välipakka, T. & Lehtosaari, A. 2007. Sata tapaa tappaa sielu. Narsistin uhrit kertovat. Vantaa: Dark Oy.