Narsisti ja hännystelijät

Narsistin on vaikea toimia ja olla yksin. Koska häneltä puuttuu tervettä narsismia, hän tarvitsee ympärillensä ihmisiä, jotka ovat omien puutteidensa ja heikkouksiensa vuoksi valmiita antamaan hänelle ihailua ja palvontaa. Omien etujensa ajamiseen muiden kustannuksella hän muodostaa oman joukon hännystelijöitä. Joukko on elintärkeä narsistille, sillä se vahvistaa narsistia siten, ettei tämä masennu. Narsisti nostaa joka paikassa ihmisten keskuudesta suosikkeja ja syntipukkeja sen mukaan, saako narsisti heiltä ihailua vai tarvitseeko hän jonkun syyllisen kantamaan vastuuta narsistin teoista.

Parisuhteessa narsisti hyötyy puolisostaan samalla tavalla kuin muista hännystelijöistä. Hyöty voi olla esimerkiksi taloudellista, ammatillista tai henkistä hyötymistä. Puoliso on narsistille esine, joka on hänen omaisuuttansa, ja siihen on rajaton käyttöoikeus. Puolison ajatuksilla, tunteilla, haluilla ja mielipiteillä ei ole mitään merkitystä; päinvastoin ne häiritsevät häntä. Narsistisuhteessa puolisolla ei ole tilaa henkiseen kasvuun ja muutokseen. Narsisti voi estää puolisoltaan kaiken toiminnan, joka palvelee hänen omia tarkoitusperiään riippumatta siitä, tuottaako se puolisolle henkistä tai fyysistä väkivaltaa.

Narsisti kaipaa elämäänsä aina jännitystä, täydellisiä suorituksia ja hän haluaa olla kaikessa loistavin. Keskinkertaisuutta hän ei siedä. Narsisti pyrkii lyöttäytymään erityisten, tärkeiden ja arvokkaiden ihmisten seuraan saadakseen hyötyä ja valtaa. Hän luokittelee kaikki tapaamansa henkilöt hyviin ja pahoihin, hännystelijöihin sopiviksi ja sopimattomaksi. Jos joku näkee hänen lävitseen tai loukkaa häntä, kritisoija putoaa hännystelijöistä pois ja muuttuu tavalliseksi ja arvottomaksi pahuuden kätyriksi. Hännystelijöiksi sopimattomista ihmisistä narsisti ei ole kiinnostunut, vaan hänellä on suuri tarve puhua heistä pahaa. Poikkeuksena ovat sellaiset ihmiset, jotka ovat narsistille liian vahvoja. Sellaisia henkilöitä narsisti pyrkii liehittelemään hyötymielessä tai pelkää saavansa heistä liian vaikean vastuksen. Narsisti ei koe teoissaan mitään väärää, sillä hän on vakuuttunut myös muiden tekevän samoin.

 

Teksti pohjautuu seuraaviin lähteisiin:

Aho, S. & Laine, K. 1997. Minä ja muut. Keuruu: Otavan Kirjapaino.

The Cleveland Clinic. 20.5.2005. Narcissistic Personality Disorder.

Hare, R. 2004. Ilman omaatuntoa. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Keltinkangas-Järvinen, L. 1994. Hyvä itsetunto. Juva: WSOY:n graafiset laitokset.

Marttunen, M., Eronen, M. & Henriksson, M. 2007. Persoonallisuushäiriöt. Teoksessa J. Lönnqvist., M. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen. & T. Partonen.(toim.) Psykiatria. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Mäkelä, R. 2002. Naamiona terve mieli. kuinka kohtaan luonnehäiriöisen? Hämeenlinna: Kariston kirjapaino.

Roos, I. 2007. Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet. Helsinki: Edita Prima Oy.

Välipakka, T. & Lehtosaari, A. 2007. Sata tapaa tappaa sielu. Narsistin uhrit kertovat. Vantaa: Dark Oy.