Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä

Persoonallisuushäiriöitä on useita tyyppejä, jotka voidaan luokitella erikseen. Narsistinen persoonallisuushäiriö hyväksyttiin psykiatriseen diagnostiseen DSM-järjestelmään vuonna 1980 ja se on persoonallisuushäiriöihin kuuluva psyykkinen häiriö. Henkilön minän kehitys, minäkuva, itsetunto sekä suhtautuminen muihin on vaurioitunut. Häiriötä kutsutaan myös minävaurioksi, koska se liittyy niin keskeisesti minään, sen kehitykseen ja toimintaan. Se ei rajoitu mielisairausjaksoihin eikä sillä ole tekemistä alkoholin tai huumeiden kanssa. Narsistinen persoonallisuushäiriö on pitkäaikainen tila, syvälle juurtunut ja kestävä käyttäytymismalli, joka ilmenee joustamattomuutena monissa elämäntilanteissa.

Teksti pohjautuu seuraaviin lähteisiin:

Aho, S. & Laine, K. 1997. Minä ja muut. Keuruu: Otavan Kirjapaino.

The Cleveland Clinic. 20.5.2005. Narcissistic Personality Disorder.

Hare, R. 2004. Ilman omaatuntoa. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Keltinkangas-Järvinen, L. 1994. Hyvä itsetunto. Juva: WSOY:n graafiset laitokset.

Marttunen, M., Eronen, M. & Henriksson, M. 2007. Persoonallisuushäiriöt. Teoksessa J.

Lönnqvist., M. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen. & T. Partonen.(toim.) Psykiatria.

Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Mäkelä, R. 2002. Naamiona terve mieli. kuinka kohtaan luonnehäiriöisen? Hämeenlinna:

Kariston kirjapaino.

Roos, I. 2007. Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet. Helsinki: Edita Prima Oy.

Välipakka, T. & Lehtosaari, A. 2007. Sata tapaa tappaa sielu. Narsistin uhrit kertovat.

Vantaa: Dark Oy.