Lustig, Markus (2012)

Narsistit työpaikkakiusaajina

 

Tutkimus käsittelee narsismin ja työpaikkakiusamisen yhteyttä. Tutkimus on suoritettu
aktiivisessa yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa. Työn tavoitteena on saada selkeyttä
narsistisen työpaikkakiusaamisen merkitykseen työelämässä sekä selkiyttää narsistisen
persoonallisuushäiriön kuvaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimuksen tavoite on myös
ratkaisukeskeinen; tavoitteena on ehkäistä narstisen työpaikkakiusaamisen ilmenemistä
työyhteisöissä ennaltaehkäisyn ja välttämisen keinoin.


Tutkimuksen alussa on tehty kiteytetty selvitys narsististen persoonallisuushäiriöiden ryhmään
kuuluvista persoonallisuushäiriöistä. Tavoitteeksi asetettiin saada kiteytetty ja kattava kuva
mutkia oikomatta, koska se palvelee parhaiten työelämän tarkoitusperiä. Tutkimusmetodeina
on käytetty asiantuntijahaastatteluja sekä kirjallisuuskatsausta. Tutkimuksen tuloksena on
kokonaiskuva edellä esitetystä persoonallisuushäiriöryhmästä, näiden piirteistä, vaikutuksista
työelämässä, oikeita työelämäesimerkkejä käytännön havainnollistamiseksi sekä
toimintamalleja ja –ohjeita työyhteisöille sekä ulkopuolisille asiantuntijoille.


Persoonallisuushäiriöt, erityisesti narsismi, ovat olleet mediassa esillä viime aikoina
haastattelujen sekä kirjojen muodossa. Tutkimuksessa havaittiin, että asiasta ollaan
kiinnostuneita ja vaikuttamishalu on aitoa. Ongelmiksi muodostuvat kuitenkin oletusten sekä
faktatiedon kiero suhde sekä selkeä työkalujen ja toimintamallien puute, joihin tämä
opinnäytetyö pyrkii tuomaan korjausta.

 

Asiasanat: Narsismi, työpaikkakiusaaminen, persoonallisuushäiriö, ratkaisukeskeisyys